INNE USŁUGI

USŁUGI ADMINISTROWANIA NIERUCHOMOŚCIĄ WSPÓLNĄ WSPÓLNOT MIESZKANIOWYCH

 

Nasza firma od 2000 r. zajmuje się administrowaniem wspólnot mieszkaniowych – obecnie na terenie Babimostu, Kargowej , Sulechowa i Wolsztyna.

 

Czynności administrowania obejmują:

1. Zapewnienia stałych dostaw do nieruchomości energii elektrycznej, energii cieplnej, wody , odprowadzania ścieków i nieczystości stałych (komunalnych i gabarytów) poprzez przygotowywanie umów dotyczących dostaw wyżej wymienionych mediów.

2. Prowadzenie ewidencji i proponowania Zarządowi terminów wykonania kontroli technicznych i okresowych przeglądów nieruchomości i urządzeń stanowiących jej wyposażenie techniczne, zgodnie z wymogami prawa budowlanego.

3. Przygotowywanie projektów umów (zleceń) dotyczących bieżących konserwacji i bieżących napraw budynku i jego pomieszczeń wspólnych oraz urządzeń technicznych umożliwiających mieszkańcom lokali korzystanie z oświetlenia, ogrzewania lokali, zimnej wody i urządzeń należących do wyposażenia nieruchomości.

4. Zapewnienia natychmiastowego usuwania awarii i ich skutków.

5. Kontrola prowadzonych remontów lub modernizacji budynku, sieci i urządzeń na podstawie Planu Gospodarczego zatwierdzonego uchwałą ogółu właścicieli.

6. Rozpoznawania rynku wykonawców robót i usług oraz przedstawiania stosownych opinii Zarządowi.

7. Kontrola stanu porządków i czystości w części wspólnej budynku.

8. Współpracy ze służbami miejskimi, nadzorem budowlanym i architektonicznym w usuwaniu, samowolnie dokonanych przez mieszkańców zmian w wyglądzie zewnętrznym budynku.

9. Ubezpieczenia budynku i urządzeń od pożaru i klęsk żywiołowych oraz ubezpieczenia Wspólnoty od odpowiedzialności cywilnej poprzez zaproponowanie ubezpieczyciela.

10. Prowadzenie pozaksięgowej ewidencji zgodnie z przyjętą uchwałą.

11. Prowadzenia ewidencji lokali, właścicieli, a w ograniczonym zakresie także najemców.

12. Prowadzenia książki obiektu budowlanego oraz dokumentacji technicznej nieruchomości w wymaganej przez przepisy prawa budowlanego, w tym bieżącej aktualizacji danych.

13. Rozliczania zaliczek wpłacanych przez właścicieli na utrzymanie nieruchomości wspólnej i media.

14. Dokonywania rozliczeń właścicieli poprzez rachunek bankowy.

15. Prowadzenia rachunkowości na rzecz Wspólnoty i inicjowania korzystania różnych możliwych usług bankowych.

16. Drukowania przelewów dotyczących opłat na pokrycie kosztów utrzymania części wspólnej i przedstawiania ich Zarządowi do podpisu, w tym przelewów dotyczących podatków i innych opłat publicznoprawnych przypadających od nieruchomości wspólnej.

17. Przygotowywania projektów umów najmu i dzierżawy dotyczących części nieruchomości wspólnej wynikających z uchwały Wspólnoty.

18. Przygotowywanie projektów Planów Gospodarczych.

19. Sporządzania rocznego sprawozdania rzeczowo-finansowego co najmniej na 10 dni przed terminem zebrania sprawozdawczego.

20. Egzekwowanie opłat należnych od właścicieli lokali, łącznie z ich dochodzeniem w postępowaniu upominawczym oraz naliczanie ustawowych odsetek od nieterminowych wpłat.

21. Dochodzenia likwidacji szkód (na wniosek Zarządu) od mieszkańców wyrządzonych z ich winy lub z winy osób odwiedzających.

22. Sporządzania protokołów zalań i uszkodzeń lokali oraz urządzeń wspólnych, a także utrzymywania, w tych sprawach, kontaktów z firmami ubezpieczeniowymi.

23. Przechowywania i ochrony dokumentów źródłowych związanych z administrowaniem, w tym:

  1. dokumentów finansowo-księgowych – przez okres 5 lat;

  2. dokumentów dotyczących rozliczenia „mediów” – przez okres 3 lat;

  3. dokumentów prawnych – bezterminowo.

24. Egzekwowania należności z tytułu pożytków.

25. Dokumentowania wydatków na pokrycie kosztów wyłącznie fakturami i rachunkami.

26. Organizowania i protokołowania zebrań Wspólnoty Mieszkaniowej.